Hyme olje- og gassfelt

Ressursene under havbunnen på Hyme ble påvist i 2009. Planene for utvinning ble godkjent i 2011 og produksjonen startet to år senere, i 2013. Feltet er naturlig tilknyttet Njord A-innretningen. Når sistnevnte ble tauet i land i 2016 for oppgraderinger, ble også utvinningen av olje og gass ved Hyme midlertidig stoppet. Planen er å starte opp igjen i 2020 og utvinne videre for fullt. Feltet inneholder både olje og naturgass fra sandstein som har oppstått i tidlig og midt i juratiden.

Hyme ligger sør i Norskehavet på norsk sokkel, omtrent 19 kilometer nordøst fra det mer kjente feltet Njord. Havdybden her er ganske jevn og ligger på rundt 250 meter. Selve reservoaret befinner seg i sandsteinen i Tilje- og Ile-formasjonene på cirka 2 150 meters dybde og holder god kvalitet. Det er bygget en havbunnsramme på feltet. Her er det både produksjonsbrønn og egen vanninjeksjonsbrønn. For effektiv frakt av oljen og gassen som utvinnes, er Hyme tilkoblet anretningen til Njord A.

Et samarbeid mellom flere rettighetshavere

Det er fire selskaper som har rettigheter til utvinning av olje og gass fra Hyme. Den største av disse er Equinor Energy AS (tidligere kjent som Statoil) med 42,5 %. Dernest kommer DEA Norge AS med 27,5 %. Videre finner vi Vår Energi AS med 17,5 % og Neptune Energy Norge AS med 12,5 %. Operatør for feltet er Equinor Energy AS. Skattene og avgiftene fra produksjonen inngår i finansiering av det norske statsbudsjettet, og overskytende skatteinntekter bidrar til Statens Pensjonsfond Utland (også kalt Oljefondet).

Det er foretatt betydelige investeringer på havbunnen, samt bygging og sikring av brønner på Hyme-feltet. Fram til utgangen av 2017 har det gått med 4 milliarder og 478 millioner kroner. Dette inkluderer også oljeselskapenes utgifter til søk, analyse og prøveboringer før feltet i det hele tatt ble godkjent for utvinning og betraktet som økonomisk drivverdig. Siden 2018 og videre fremover er Hyme beregnet å koste cirka 52 millioner kroner i nye investeringer. Driftskostnadene for selve utvinningen kommer i tillegg.

Olje- og gassforekomstene på Hyme

Hymefeltet ligger like øst for Bragefeltet, og havbunnen her har mye av den samme sandsteinen fra Tilje- og Ile-formasjonene som oppstod tidlig og midt i juratiden, som vi også finner i andre utvinnbare olje- og gassfelt i Nordsjøen og Norskehavet. Det ville ikke vært fornuftig å bygge egne transport-rør kun for Hyme-feltet. I stedet blir oljen og gassen herfra sendt til Njord A-installasjonen snaue 20 kilometer unna for frakt til terminaler og raffinerier i Norge og andre land.

De to første driftsårene for Hyme var 2013/2014. Da ble det til sammen tatt ut like mange millioner kubikkmeter olje og gass som i driftsåret 2015 alene. Deretter sank produksjonen igjen i 2016 og 2017. Fra 2018 er feltet midlertidig stengt i påvente av opprustning av Njord A-installasjonen. Produksjonen med å injisere sjøvann for å øke trykket ut av brønnene, pågår. Det er beregnet at havbunnen her har minst 50 % mer olje og 100 % mer gass enn det som allerede er tatt ut.

Midlertidig produksjonsstans

Produksjonen ved Hyme ble midlertidig innstilt i 2016. Dette skyldes at Njord A-innretningen, som mottar og viderebringer all olje og gass fra Hyme, ble demontert og slept til land for modifisering, oppgradering og vedlikeholdsarbeid. Njord A-innretningen er planlagt å være tilbake på plass fra verftet og ferdig tilkoblet igjen i løpet av 2020. Da vil også olje- og gassutvinningen ved Hyme gjenopptas og videreføres. Det er beregnet nok gjenværende ressurser i havbunnen her til lønnsom produksjon i fortsatt mange år fremover.